Hotel Prefort, new stylish modern hotel near Nishi-Akashi Station